WELKOM, SCROLL DOOR DE ACTUELE AANBIEDINGEN OF MELD JE AAN

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENT

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: de aangeboden dienst van de horecaondernemer. Deze is geldig zolang de voorraad van de tafels strekt.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van herroepingsrecht.

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

4. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, en dus vanuit privédoeleinden gebruik maakt van het platform.

5. De afgesproken tijd: de tijd die door de consument bij het restaurant gereserveerd is.

6. Horecaondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt vanuit zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit. Hij/zij staat ingeschreven als restaurant en biedt de consument vooraf bepaalde kortingen aan.

7. Ondernemer: No Waste, Just Taste is de rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen No Waste, Just Taste en de consument of horecaondernemer wordt gesloten in het platform voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

9. Online platform: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument of horecaondernemer en No Waste, Just Taste gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: No Waste, Just Taste BV
Vestigingsadres: Middelgraf 17A 7071 WT Ulft
Telefoonnummer:
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur.
E-mailadres:
KvK-nummer:
BTW-nummer:

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, geplaatst door de horecaondernemer, van No Waste, Just Taste en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen beide partijen.

2. Onder aanbod wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de aangeboden dienst van de horecaondernemer.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4: Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling dor de consument mogelijk te maken. Als No Waste, Just Taste gebruik maakt van afbeeldingen, die de diensten weergeven, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3. Ieder aanbod is zodanig van informatie voorzien, dat voor de consument direct duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding zijn verbonden.

4. No Waste, Just Taste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die gemaakt zijn door horecaondernemers in het door hun vastgestelde aanbod.

5. Het aanbod komt te vervallen als het aantal tafels bezet is. De voortgang van de beschikbare tafels wordt automatisch weergegeven.

6. De consument kan wegens omstandigheden tot de afgesproken tijd annuleren.

7. Het aanbod komt te vervallen als de consument niet op de afgesproken tijd aanwezig is in het restaurant.

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van elektronische aanvaarding door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waarbij deze een toegangsbewijs ontvangt.

2. Een toegangsbewijs bestaat uit een door No Waste, Just Taste verstrekte e-mail, voorzien van een QR-code. Deze wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan het aantal personen dat is aangegeven bij de reservering. Indien de consument ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs per e-mail te ontvangen dient de consument ervoor te zorgen dat deze op een veilige manier kan worden verstrekt.

3. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van No Waste, Just Taste. Het toegangsbewijs geeft de consument recht op een plaats in het betreffende restaurant waarvoor een reservering is gemaakt. Alleen de persoon die het toegangsbewijs als eerste toont bij binnenkomst in het restaurant, krijgt toegang voor het desbetreffende aantal personen. No Waste, Just Taste mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende persoon daarop is. Deze persoon dient zelf te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het door No Waste, Just Taste verstrekte toegangsbewijs.

4. Alleen aanschaf van een toegangsbewijs via de officiële website van No Waste, Just Taste garandeert de geldigheid hiervan. De bewijslast rust op de consument.

5. Vanwege het elektronisch tot stand komen van de overeenkomst, treft ‘Eén maal, ander maal” passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal No Waste, Just Taste daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6. No Waste, Just Taste zal uiterlijk bij levering van het toegangsbewijs aan de consument de volgende informatie, per e-mail meesturen:

a. Het bezoekadres en contactgegevens van de vestiging van No Waste, Just Taste waar de consument met eventuele klachten en/of opmerkingen terecht kan.

b. De informatie over bestaande service na aankoop.

c. De prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst, de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst op afstand.

d. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6: Herroepingsrecht

1. De consument heeft geen recht op herroeping, aangezien het aanbod dat No Waste, Just Taste levert voorzien is van een vaste datum.

2. Indien de consument reeds betaald heeft voor het aanbod, maar niet op de afgesproken tijd en datum bij het restaurant komt, verloopt het aanbod en behoudt No Waste, Just Taste het reeds betaalde bedrag (€2,50 per gereserveerde persoon).